แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
การกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
ระเบียบข้อบังคับ
กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บัญญัติงบประมาณประจำปี 2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบ
ประมาณ 2563
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการเงิน - การคลัง
 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารฯ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุม
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศ/คำสั่ง
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ประกาศ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ราคากลางงานก่อสร้าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสาร
จดหมายข่าว
แผ่นพับ
สารน่ารู้
 
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายใน IIT
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอกEIT
ประกาศผลคะแนน
 
การส่งเสริมความโปร่งใส
การรับฟังความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมขององค์กร
Q & A (ถาม - ตอบ)
 
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คำสั่ง
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลา
การปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฎิบัติจัดการเรื่องการร้องเรียน
การทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องการทุจริต


 
 

 


 


 
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  

   
..