ประวัติและความเป็นมาของตำบล

    ตำบลด่านชุมพลเดิมเป็นชุมชนของชาวชองซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม ?และต่อมาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ได้มีการยกทัพเพื่อไปตีเขมรกำลังพลได้มารวมกำลังกัน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งมีขุนด่านเป็นผู้ปกครองสถานที่นี้เป็นจุด
หน้าด่านที่จะเดินทางไปยังเขมร เมื่อเสร็จสิ้นสงครามก็ยังมีคนตกค้างอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่จนกลายเป็น
เขตปกครองหมู่บ้านและตำบลเมื่อปี พ.ศ.2457 โดยมีหลวงพลเป็นผู้ปกครองคนแรกเดิมตำบลด่านชุมพลขึ้นกับ
อำเภอเขาสมิง ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้แบ่งเขตปกครองอำเภอเขาสมิงออกมาเป็นกิ่งอำเภอบ่อไร่
ตำบลด่านชุมพลจึงขึ้นกับกิ่งอำเภอบ่อไร่ ปี พ.ศ.2524 ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอบ่อไร่เป็นอำเภอบ่อไร่
ทางราชการได้แยกหมู่บ้านของตำบลด่านชุมพลไปจัดตั้งเป็นตำบลนนทรีย์ ซึ่งในขณะนั้น
ตำบลด่านชุมพลมี 6 หมู่บ้านต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543 กรมการปกครองได้แยกหมู่บ้านทับทิมสยาม 01
จากหมู่ที่ 1 เป็นหมู่ที่ 7 ปัจจุบันตำบลด่านชุมพลจึงมีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้านเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งสภาตำบลด่านชุมพล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล โดยประกาศ
ในราชกิจจาฯ เล่ม 113ตอนพิเศษ 52ง ลว. 25 ธ.ค.39 และมีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
ชุดแรกเมื่อ?วันที่ 10 พฤษภาคม 2540