นายวัลลพ รัตนมารค
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 
ประธานสภา

 


 

นายอุดม พุทธรัตน์
รองประธานสภาฯ


 

พันจ่าเอกวีระ มีตาล
ปลัด อบต.ด่านชุมพล
เลขานุการสภา อบต.

 

นายมนัส จันทร์กลม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

นายจำเรียง บุญครอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

นายพยุง สำเนียงเพราะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2

นางปราณี เพลิงภากร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2

นายกิ่งเพชร อยู่ถนอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3

นางสาวเสวย เอกนิกร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3

นายวัลลพ รัตนมารค
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4

นางสาวทัศนียา สมาธิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4

นายสมศักดิ์ มะลิวัลย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5

นางสมใจ ดาวลอย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5

นายอุดม พุทธรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

นางสาวธิติมา ไทยกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

นายวิโรจน์ เปี่ยมสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

นางบุญโฮม บุญรินทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7