จ่าเอกวัชระ เรืองนาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

     

หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)

นางสาวจงรักษ์ เพชรสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ

นางสาววาสนา สง่างาม
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ

จ่าเอกวัชระ เรืองนาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวีรวรรณบุญครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภัสนันท์ แซ่ซิ้ม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางจงลักษ์ ลานอก
ผช. นักพัฒนาชุมชน


นางกฤษณะ ยิ้มละมัย
ผช. จพง.ธุรการ

นางสาวอ้อมทิพย์ แพแสง
ผช. จพง. ธุรการ
     

นางสาวเกษณี บางเพชร
ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายพิษณุ ธัญญเจริญ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายปัญญา    เรืองครุฑ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ว่าง)

นางสาวศรินทร์ทิพย์ ชำนาญกิจ
ตำแหน่งนักการภารโรง

น.ส.สมปอง มวลประสิทธิพร
คนงานทั่วไป

นางสาวสุนิสา ซื่อพร้อม
คนงานทั่วไป