นางสาวเรือนใจ เกโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

     

หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)

นางสาวจงรักษ์ เพชรสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ

นางสาววาสนา สง่างาม
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ

จ่าเอกวัชระ เรืองนาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวีรวรรณบุญครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภัสนันท์ แซ่ซิ้ม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจงลักษ์ ลานอก
ผช. นักพัฒนาชุมชน

นางกฤษณะ ยิ้มละมัย
ผช. จพง.ธุรการ

นางสาวอ้อมทิพย์ แพแสง
ผช. จพง. ธุรการ
     

นางสาวเกษณี บางเพชร
ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายพิษณุ ธัญญเจริญ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายปัญญา    เรืองครุฑ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนิรัน วิชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ตำแหน่งนักการภารโรง
(ว่าง)

น.ส.สมปอง มวลประสิทธิพร
คนงานทั่วไป

นายวุฒิพงศ์ บางเพชร
คนงานทั่วไป(ปฎิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)