นางสาวกาญจนา จ้ำเหล่
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 

นางสาวสุพรรณี เนตรวงค์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
 

นางสาวธมกร เกษมสุข
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
 
นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง
ผช.จพง.พัสดุ