จ่าเอกวัชระ เรืองนาม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายเลิศศักดิ์ แรงหาญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

นางสาววรัชยา หมื่นนุช
ผช.จพง.ธุรการ

นายนพรุจ พรรณโรจ
พนักงานขับรถ


นายธวัช จันทร์หอม
คนงานทั่วไป