นายนุกูล รัตนพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายเลิศศักดิ์ แรงหาญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

นางสาวกาญจนา โกสัดถา
ผช.จนท.ธุรการ

นายเศกสันต์ พรรณโรจ
พนักงานขับรถ

นายธวัช จันทร์หอม
คนงานทั่วไป

นายบุญมี เยาวยิก
จ้างเหมา ปฎิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย