นายโชคนิพัทธ์ โภคสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายเลิศศักดิ์ แรงหาญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

นางสาววรัชยา หมื่นนุช
ผช.จพง.ธุรการ

นายนพรุจ พรรณโรจ
พนักงานขับรถ