นางบัลลังก์ รัตนวาร ครู
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

นางสาวอรดี เนตรวงค์
ผช.นักวิชาการศึกษา
 

ผช.จพง.ธุรการ
     

นางบัลลังก์ รัตนวาร
ครู

นางสาวอภินันท์ จันทร์ศรีทอง
ครู

นางมะลิ สิงห์สมบัติ
ครูดูแลเด็กเล็ก

นางปรัศนี ม่วงต๊ะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางประมวล แก่นคำ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลัดดา หลวงไชย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวสุวรีย์ จันทัน
ผู้ดูแลเด็ก