นางบัลลังก์ รัตนวาร ครู
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

นางสาวอรดี เนตรวงค์
ผช.นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวเกสรา บุญชู
ผช.จพง.ธุรการ
     

นางบัลลังก์ รัตนวาร
ครู

นางสาวอภินันท์ จันทร์ศรีทอง
ครู

นางมะลิ สิงห์สมบัติ
ครูดูแลเด็กเล็ก

นางปรัศนี ม่วงต๊ะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิราภา นิพรรัมย์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางประมวล แก่นคำ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลัดดา หลวงไชย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววราภรณ์ สวัสดี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวรีย์ จันทัน
ผู้ดูแลเด็ก