นางสาวกาญจนา จ้ำเหล่
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข