นางสาววาสนา สง่างาม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข