แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฎิบัติการ
ตามนโยบายของนายก
รายงานการคลัง
รายรับ - รายจ่าย
งบสิ้นปี
ประกาศ
ประกาศงานกิจการสภา
ประกาศกำหนดการ
ตรวจรับงานจ้าง
ประกาศอื่น ๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ราคากลางงานก่อสร้าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสาร
จดหมายข่าว
แผ่นพับ
บทความ
สาระน่ารู้
บริการประชาชน
การขออนุญาตควบคุมอาคาร
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือ
ข่ายตำบลห้วยแร้ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.ห้วยแร้ง
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
   
   


 

 

 

ข่าวประกวดราคา - จัดซื้อจัดจ้าง

18/02/2562 กำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด 6 ตัน
13/12/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลด์คอนกรีต ถนนสายด่าน 3 สัมพันธ์ไมตรี หมู่ที่ 1 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
13/12/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลด์คอนกรีต ถนนสายด่าน 4 คงคู่ฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน Download และตารางวงเงินได้รับการจัดสรร Download
:: ประกาศโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบ-หมู่ที่-6-บ้านปะเดา
:: ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ
:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561