วันที่ 22-31 ม.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ปี 2562 เพื่อเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่
มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สร้างความ
สามัคคีภายในตำบล


วันที่ 21-22 พ.ย. 2561
อบต.ด่านชุมพล จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
ณ. วัดใหม่โพธาราม มีการประกวดร้องเพลง
นพมาศผู้สูงอาย นางนพมาศ และการประกวดกระทงุ


วันที่ 4 พ.ย. 2561
อบต.ด่านชุมพล จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในตำบลด่านชุมพล กิจกรรมตกปลา
ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ. อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง หมู่ที่ 5
บ้านทับมะกอก ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่จังหวัดตราด
เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ และรักษาระบบนิเวศน์สัตว์น้ำจืด
ให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ ภายในกิจกรรม
มีการแข่งขันตกปลาสามประเภท
ปลาชะโด ปลากระสูบ และ ปลาช่อน


วันที่ 21-22 ก.ย. 2561
อบต.ด่านชุมพล จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 20 ก.ย. 2561
อบต.ด่านชุมพล จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุม
อบต.ด่านชุมพล และลานเอนกประสงค์
ร้านค้าชุมชนตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 1


วันที่ 19 ก.ย. 2561
อบต.ด่านชุมพล จัดกิจกรรมโครงการดำเนินงาน
ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำ
ตำบล ประจำปี 2561 หลักสูตร ส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวในภาชนะเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
วันพุธที่ 19 กันยนยน 2561 ณ.อาคารผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล


วันที่ 23 ส.ค. 2561
อบต.ด่านชุมพล จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่
23 ส.ค. 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการในครั้งนี้


วันที่ 2 ก.ค. 2561
อบต.ด่านชุมพล จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา โดยมีขบวน โดยมีขบวน
แห่เทียนของแต่หมู่บ้านเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้


วันที่ 25 ก.ค. 2561
อบต.ด่านชุมพล หน่วยงานราชการในพื้นที่
กองร้อย ทหารพรานที่ 512 นักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 49 และภาคส่วนของประชาชน
ร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร
ต้นฟอกเทล ในพื้นที่
ทับทิมสยามสปอร์ตแคมป์

วันที่ 1-10 พ.ค. 2561
อบต.ด่านชุมพลจัดกิจกรรมโครงการงานผลไม้
และของดีอำเภอบ่อไร่ ประจำปี 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ภายในกิจกรรม
จัดรถเข้าร่วมริ้วขบวน และกิจกรรมการประกวด
1.การแข่งขันการจัดกระเช้าผลไม้
2.การแข่งขันทำน้ำพริกกะปิระกำ
3.การแข่งขันแกะสลักผลไม้
4.การแข่งขันประกอบอาหารคาวจากผลไม้

วันที่ 28 พ.ค. 2561
อบต.ด่านชุมพล จัดกิจกรรมโครงการ
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
โดยนำพันยางนา,ต้นพันธ์โกศล,ต้นฟ๊อกเทล
ขี้เหล็ก และต้นมะขาม มาเป็นพันธ์เพื่อ
ปลูกนายก อบต.ด่านชุมพล เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และได้รับความรับมือจาก
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มปลูก ณ บริเวณ
เส้นทางเข้าหมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01

วันที่ 3-5 พ.ค. 2561
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
จัดโครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2561
ณ ศูนย์ฝึกทับทิมสยามสปอร์ตแค้มป์
และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.นครนายก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่
ในด้านงานป้องกันฯ

วันที่ 21-23 ก.พ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำด่านชุมพล
จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
ฝึกทับทิมสยามสปอร์ตแค้มป์
ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 ก.พ. 2561
ณ. ศูย์ฝึกอบรมทับทิมสยามสปอร์ตแค้มป์

วันที่ 5-8 ก.พ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและ
บูรณาการแผนชุมชน อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561จำนวน 7 หมู่บ้าน

วันที่ 26 ม.ค. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล จัดโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ด่านชุมพลครั้งที่ 15 เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพ
ใพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านชุมพลโดยได้รับเกียรติจาก
นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 13 ม.ค. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล จัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561
ณ บริเวณอาคารผู้สูงอายุตำบลด่านชุมพล
โดยมีการแสดงของนักเรียน่่ของโรงเรียน
ในพื้นที่,การแสดงอาวุธ และซุ้มการละเล่น

วันที่ 3 พ.ย. 2560
อบต.ด่านชุมพล จัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560
ณ วัดใหม่โพธารามด่านชุมพล
ภายในกิจกรรมมีการประกวดนางนพมาศ
และการประกวดหนูน้อยนพมาศ

วันที่ 16 ก.ย. 2560
อบต.ด่านชุมพล จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล กิจกรรมการแข่งขัน
ตกปลา ด้วยเหยื่อปลอม
"ด่านชุมพลฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 1"
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ตำบลด่านชุมพล
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

วันที่ 25 ก.ค. 2560
อบต.ด่านชุมพลจัดกิจกรรมพิธีเปิด
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านชุมพล
โดย นายวิเชียร ทรัพย์ เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

อบต.ด่านชุมพล โดยนายก อบต.ด่านชุมพล
หัวหน้าหน่วยงานราชการ และผู้นำแต่ละหมู่บ้าน
ร่วมจัดขบวนรถเข้าร่วมแห่เทียนเนื่องใน
วันเข้าพรรษา

วันที่ 25 พ.ค. 2560 งานวันผลไม้อำเภอบ่อไร่
อบต.ด่านชุมพล จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในตำบล โดยจัดริ้วขบวนจำลองแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม และของดีใน
ตำบลด่านชุมพลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทราบ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
สงกรานต์ 2560
พ.ต.ต.วุฒิพงษ์ โสภาพงษ์
นายก อบต.ด่านชุมพล ตรวจเยี่ยมและ
มอบสิ่งของจุดตรวจ/บริการ
สามแยกด่านชุมพล-ไร่ป่า-เนินสูง

วันที่ 10 เมษายน 2560 อบต.ด่านชุมพล
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
ณ.อาคารผู้สูงอายุตำบลด่านชุมพล
วันที่ 5 - 7 เมษายน 2560
อบต.ด่านชุมพล จัดโครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ ประจำปี 2560
ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

วันที่ 7-11 มีนาคม 2560
อบต.ด่านชุมพลจัดโครงการฝึกอบรม อปพร
วันที่ 23 ก.พ. 2560
จัดงานทำบุญครบรอบวันสถาปนา อบต.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล


วันพุธที่ 26 ต.ค. 2559
อบต.ด่านชุมพล จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมและบูรณาการแผนชุมชน
ณ ห้องประชุม อบต.ด่านชุมพล
ดูรูปกิจกรรม

วันที่ 17 ต.ค. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
ได้จัดทำประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา
โดยแบ่งกลุ่มย่อยให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการ

ดูรูปกิจกรรมวันอังคารที่ 18 ต.ค. 2559
การทำสัญญาเงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินยืมเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนกับกลุ่มทำสวนผลไม้
หมู่ ๕ ตำบลด่านชุมพล จำนวนเงิน 100,000 บาท
เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ
ดูรูปกิจกรรม

วันพุธที่ 13 ก.ค. 2559 อบต.ด่านชุมพลร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชนตราด จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพราษฎร
ตำบลด่านชุมพล ดูรูปกิจกรรม

วันพุธที่ 6 ก.ค. 2559 กองสาธารณสุข
อบต.ด่านชุมพล จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วันอันควร ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อ
การป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ในโรงเรียนและในชุมชน
ดูรูปกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม
รณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ออกให้บริการในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 
กองสาธารณสุขจัดโครงการคัดแยกขยะ
และลดขยะในครัวเรือน ของแต่ละบ้าน

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 
สถานีตำรวจภูธรร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์คนขับคนซ้อน
ปลอดภัย สวมหมวก นิภัย100%
วันอังคาร์ที่23ก.พ59
อบต.ด่านชุมพลได้จัดกิจกรรมวันสถาปนา
อบต.ด่านชุมพล
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมร่วมประชุม เพื่อติดตามความเป็นอยู่ การพัฒนาอาชีพอาชีพ  และการส่งเสริมรายได้
ของประชาชนที่อาศัย
อยู่ภายในโครงการทับทิมสยาม 01
 
วันอังคาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลร่วมกับ
องค์การ บริหารส่วนจังหวัดตราดมอบอุปกรณ์
แพทย์ ตามโครงการกองทุนฟื้นฟู์ อบจ.