ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล update 28/12/61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ผู้อำนวยการกองคลัง update 27/12/61
กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน update 18/12/61
ประชาสัมพันธ์เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน update 15/11/61
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) update 10/11/61
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) update 10/11/61
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS update 31/10/61
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย update 31/10/61
ประกาศประชาสัมพันธ์เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน update 26/09/61
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง update 17/07/61
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต update 25/05/61
ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า update 01/05/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง update 04/05/61
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 update 31/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4*50 ม. update 19/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 5*50 ม. update 19/03/61
ข่าวประชาสัมพันธ์ การทำสัญญายืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ด่านชุมพล update 19/03/61
งบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง update 15/02/61
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 update 13/02/61
ประชาสัมพันธ์เงินทุนโครงการเศษรฐกิจชุมชน update 01/11/60
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.๕) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ update 01/11/60
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน Update 14/11/60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนภายในตำบลด่านชุมพล Update 02/11/60
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ Update 02/11/60
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 Update 17/10/60
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 Update 11/10/60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Update 15/06/60
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรีอน (อปพร.) Update 02/03/60
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561 Update 15/11/59
การพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวทาง สายคลองพีด-ทางกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านชุมพล Update 27/10/59
ประกาศราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวทาง Update 06/10/59
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอบรมทับทัมสยาม Update 19/08/59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Update 21/04/59
กำหนดฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม Update 01/04/59
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง Update 03/02/59
กำหนดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2559 Update 03/01/59