แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฎิบัติการ
ตามนโยบายของนายก
รายงานการคลัง
รายรับ - รายจ่าย
งบสิ้นปี
ประกาศ
ประกาศงานกิจการสภา
ประกาศกำหนดการ
ตรวจรับงานจ้าง
ประกาศอื่น ๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ราคากลางงานก่อสร้าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสาร
จดหมายข่าว
แผ่นพับ
บทความ
สาระน่ารู้
บริการประชาชน
การขออนุญาตควบคุมอาคาร
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือ
ข่ายตำบลห้วยแร้ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.ห้วยแร้ง
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
   
   


 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
#
เรื่อง
วันที่
เขียนโดย
หมายเหตุ
1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
30/10/2562
admin  
2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
27/09/2561
admin  
3
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
13/11/2560
admin  
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
13/11/2560
admin