แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฎิบัติการ
ตามนโยบายของนายก
รายงานการคลัง
รายรับ - รายจ่าย
งบสิ้นปี
ประกาศ
ประกาศงานกิจการสภา
ประกาศกำหนดการ
ตรวจรับงานจ้าง
ประกาศอื่น ๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ราคากลางงานก่อสร้าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสาร
จดหมายข่าว
แผ่นพับ
บทความ
สาระน่ารู้
บริการประชาชน
การขออนุญาตควบคุมอาคาร
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือ
ข่ายตำบลห้วยแร้ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.ห้วยแร้ง
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
   
   


 

 

 
ประกาศแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้บริการประชาชน
  ประกาศรายงานตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.-ปี-2561