ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุมพล ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ณ ร.ร.บ้านป้องกันตนเองฯ ร.ร.บ้านด่านชุมพล และบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ม.4

E-learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  รวม 6 บทเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจกับกฎหมายดังกล่าว

http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm